Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
HaniskaHľadať
 
 

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky

Rozhodnutie - povolenie vodnej stavby

Obec Haniska zverejňuje rozhodnutie na povolenie uskutočnenia vodnej stavby SO 03 - Vŕtaná studňa na pozemku KN - C parc. č. 934/80, kat. územie Haniska pre stavebníka Tomáša Šefčíka, v zastúpení Ing. Gabriela Benešová
 
viac...

Zverejnené 25.4.2019


 

Stavebné povolenie pre stavbu - Novostavba rodinného domu, Haniska, p. č. 934/5, 934/61

Obec Haniska, príslušná na konanie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdila žiadosť podanú stavebníkom dňa 20.2.2019 Michalom Benešom, bytom Haniska 360, 044 57 Haniska, v zast.: Ing. Barbora Bucová, bytom Hlavná 32, 053 42 Krompachy, ...viac...

Zverejnené 29.3.2019


 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Obec Haniska zverejňuje oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním pre vodnú stavbu „SO 03 - Vŕtaná studňa“ na pozemku KN-C parc. č. 934/80, kat. územie Haniska, stavebník Tomáš Šefčík, v zastúpení Ing. Gabriela Benešová
Vodoprávne konanie a ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 16.04.2019 o 8:00 hod., Obecný úrad Haniska.
 
 
 
 
viac...

Zverejnené 18.3.2019


 

Kolaudačné rozhodnutie - Individuálna bytová výstavba lokalita PIZONDOR

Obec Haniska zverejňuje kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby a zmena stavby "Individuálna bytová výstavba lokalita PIZONDOR" SO 03 Inžinierske siete na pozemkoch KN-C parc. č. 929/29, 929/30, 929/31, 929/32, 929/33, 929/34, 929/35, 929/36, 929/37, 601, KN-E parc. č. 2387/1,  kat. územie Haniska,  pre stavebníka: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361.
Predmetom kolaudačného kona ...viac...

Zverejnené 6.3.2019


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

Obec Haniska zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania na základe podanej žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu "Novostavba rodinného domu Haniska, p. č. 934/5, 934/61. Stavebník Michal Beneš, Haniska 360, 044 57.
viac...

Zverejnené 25.2.2019


 

Mesto Košice, Rozhodnutie o umiestnení stavby Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2 - RS Šebastovce

Obec Haniska zverejňuje rozhodnutie Mesta Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, Košice pre navrhovateľa SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava rozhodnutie o umiestnení stavby  "Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2 - RS Šebastovce"
 
viac...

Zverejnené 25.2.2019


 

Výzva Východoslovenskej distribučnej a.s.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území obce Haniska, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia č. VN 325, 283 vo vlastníctve spoločnosti VSD a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z.
Termín, do ktorého je po ...viac...

Zverejnené 13.2.2019


 

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Novostavba rodinného domu, Haniska, p. č. 934/5, 934/61“, na pozemku KN - C parc. č. 934/5, 934/61, kat. územie Haniska

Rozhodnutie o umiestnení stavby - „Novostavba rodinného domu, Haniska, p. č. 934/5, 934/61“, s dvomi nadzemnými podlažiami, bez podpivničenia, na pozemku KN - C parc. č. 934/5, 934/61, kat. územie Haniska, tak ako je vyznačené v situačnom výkrese spracovanom na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia,
navrhovateľovi: Michal Beneš, bytom Haniska 360, 044 57 Haniska,                              ...viac...

Zverejnené 22.1.2019
Aktualizované: 7.2.2019


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania pre stavbu „Individuálna bytová výstavba lokalita PIZONDOR“ SO 03.1 Výmena transformátora TS, SO 03.2 Rozvod NN, SO 03.4.1 Prípojky NN, spojené s konaním o zmene stavby - pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

Oznamujeme Vám, že bolo zverejnené oznámenie o začatí kolaudačného konania pre stavbu „Individuálna bytová výstavba lokalita PIZONDOR“ SO 03.1 Výmena transformátora TS, SO 03.2 Rozvod NN, SO 03.4.1 Prípojky NN, spojené s konaním o zmene stavby - pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 
 
 
 
 
viac...

Zverejnené 22.1.2019


 

Oznámenie o pokračovaní územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania - Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2 - RS Šebastovce

Oznámenie o pokračovaní územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Navrhovateľ SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava podal 09.05.2018 na úrade Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby  "Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2 - RS Šebastovce"
 
 
 
viac...

Zverejnené 21.1.2019


 

MŽP SR - predĺženie širokorozchodnej železničnej trate SR s prepojením na územie Rakúska

Spoločnosť Breitspur Planungsgesellschaft mbH, Viedeň, Rakúsko požiadala Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie o predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska. Viac v priloženom dokumente.
Zámer je zverejnený na webovom sídle:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/predlzenie-sirokorozchodnej-zeleznicnej-trate-na-uzemi-slovenka-s-pre
viac...

Zverejnené 3.12.2018 -spravca2-


 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby - Novostavba rodinného domu, Haniska, p. č. 934/5, 934/61

Dňa 9.11.2018 podal Michal Beneš, bytom Haniska 360, 044 57 Haniska, v zast.: Ing. Barbora Bucová, bytom Hlavná 32, 053 42 Krompachy, na stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba rodinného domu, Haniska, p. č. 934/5, 934/61“, na pozemku KN-C parc. č. 934/5, 934/61, kat. územie Haniska. 
Stavba bude pozostávať z nasledujúcich stavebných objektov:
SO 01 Rodinný dom
SO 02 Dvojgaráž
SO 03 Vodovod ...viac...

Zverejnené 23.11.2018 -spravca2-


 

Verejná vyhláška - ŽSR, Elektrifikácia trate

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania.
viac...

Zverejnené 20.11.2018 -správca 1-


 

Oznámenie o strategickom dokumente

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie
zverejnil návrh strategického dokumentu "Územný plán obce Haniska - Zmeny a doplnky č. 3", ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR
https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/283015?uid...
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, ...viac...

Zverejnené 12.11.2018 -spravca2-


 

SPP distribúcia, a.s. - oznámenie o začatí územného konania

OZNÁMENIE Mesta Košice
o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Navrhovateľ: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava podal dňa 9.5.2018 Mestu Košice, pracovisko Košice - Juh návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2 - Šebastovce", ktorá ma byť umiestnená v katastrálnom území Šebastovce, Haniska a Valalik ...viac...

Zverejnené 12.11.2018 -spravca2-


 

Návrh zmien a doplnkov č. 3 - ÚPN obce Haniska

Obec Haniska, ako obstarávateľ územného plánu obce Haniska, oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa
p r e r o k o v a n i e
Návrhu zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Haniska
uskutoční v čase od 15.10.2018 do 15.11.2018.  
Návrh zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce je uložený k nahliad ...viac...

Zverejnené 8.11.2018 -spravca2-
Aktualizované: 28.11.2018 -spravca2-


 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

Oznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka