Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
HaniskaHľadať
 
 

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky

MŽP SR - predĺženie širokorozchodnej železničnej trate SR s prepojením na územie Rakúska

Spoločnosť Breitspur Planungsgesellschaft mbH, Viedeň, Rakúsko požiadala Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie o predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska. Viac v priloženom dokumente.
Zámer je zverejnený na webovom sídle:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/predlzenie-sirokorozchodnej-zeleznicnej-trate-na-uzemi-slovenka-s-pre
viac...

Zverejnené 3.12.2018 -spravca2-


 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby - Novostavba rodinného domu, Haniska, p. č. 934/5, 934/61

Dňa 9.11.2018 podal Michal Beneš, bytom Haniska 360, 044 57 Haniska, v zast.: Ing. Barbora Bucová, bytom Hlavná 32, 053 42 Krompachy, na stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba rodinného domu, Haniska, p. č. 934/5, 934/61“, na pozemku KN-C parc. č. 934/5, 934/61, kat. územie Haniska. 
Stavba bude pozostávať z nasledujúcich stavebných objektov:
SO 01 Rodinný dom
SO 02 Dvojgaráž
SO 03 Vodovod ...viac...

Zverejnené 23.11.2018 -spravca2-


 

Verejná vyhláška - ŽSR, Elektrifikácia trate

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania.
viac...

Zverejnené 20.11.2018 -správca 1-


 

Oznámenie o strategickom dokumente

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie
zverejnil návrh strategického dokumentu "Územný plán obce Haniska - Zmeny a doplnky č. 3", ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR
https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/283015?uid...
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, ...viac...

Zverejnené 12.11.2018 -spravca2-


 

SPP distribúcia, a.s. - oznámenie o začatí územného konania

OZNÁMENIE Mesta Košice
o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Navrhovateľ: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava podal dňa 9.5.2018 Mestu Košice, pracovisko Košice - Juh návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2 - Šebastovce", ktorá ma byť umiestnená v katastrálnom území Šebastovce, Haniska a Valalik ...viac...

Zverejnené 12.11.2018 -spravca2-


 

Návrh zmien a doplnkov č. 3 - ÚPN obce Haniska

Obec Haniska, ako obstarávateľ územného plánu obce Haniska, oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa
p r e r o k o v a n i e
Návrhu zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Haniska
uskutoční v čase od 15.10.2018 do 15.11.2018.  
Návrh zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce je uložený k nahliad ...viac...

Zverejnené 8.11.2018 -spravca2-
Aktualizované: 28.11.2018 -spravca2-


 

dnes je: 19.1.2019

meniny má: Drahomíra, Mário

Oznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka