Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
HaniskaHľadať
 
 

Stavebné povolenie pre stavbu: Haniska – Trafostanica a VN prípojka“, na pozemku KN-C parc. č. 904/129, 904/84, 904/126, 904/95, 904/96, 904/97, 904/4, 904/5, 904/6, 904/104, 904/3

Stavebné povolenie pre stavbu: Haniska – Trafostanica a VN prípojka“, na pozemku KN-C parc. č. 904/129, 904/84, 904/126, 904/95, 904/96, 904/97, 904/4, 904/5, 904/6, 904/104, 904/3Vytlačiť
 

Obec Haniska, príslušná na konanie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení          v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdila žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní vedenom podľa § 58 - § 65 stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po preskúmaní žiadosti rozhodla takto:                           

Stavba: „Haniska – Trafostanica a VN prípojka“, na pozemku KN-C parc. č. 904/129, 904/84, 904/126, 904/95, 904/96, 904/97, 904/4, 904/5, 904/6, 904/104, 904/3, v katastrálnom území Haniska, pre stavebníka: BarCom spol. s.r.o., Michalovská 3, 040 11 Košice, v zastúpení Ing. Michal Belák – ElPro Design, Edelényska 2025/56, 048 01 Rožňava, sa podľa § 66 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje. Členenie stavby: SO 01 VN prípojka, SO 02 Napojenie trafostanice, PS 01 Trafostanica.


 
 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka