Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
HaniskaHľadať
 
 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavbyVytlačiť
 

Obec Haniska zverejňuje oznamánie o začatí územného konania o umiestnení stavby.

Dňa 17.6.2019 podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou SPOJSTAV spol. s.r.o. Spišská Nová Ves, Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves, na stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „FTTH KS IBV Bodolovská“ na pozemkoch KN-C parc. č. 198, 122, 129 (KN-E parc. č. 48/1, 2418/4), 132, 123/1, 934/142, 934/141 (KN-E parc. č. 2427/11), 934/61, 934/4, 934/81, 934/10, 934/78, 934/83, 934/104, 934/114, 934/64, 934/31, 934/122, 934/130, 934/123, 934/121, 934/30, 934/63, 934/103, kat. územie Haniska.

Cieľom spoločnosti Slovak Telekom, a.s., (ST) ako multimediálneho operátora, je vybudovanie elektronickej komunikačnej siete (EKS) ST v novej lokalite Haniska pri Košiciach, časť IBV Bodolovská.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Obec Haniska, príslušná na konanie podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa ust. § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

o z n a m u j e

začatie územného konania o umiestnení predmetnej stavby a súčasne

 

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

6.8.2019 o 8.30 hod.

so  stretnutím v budove Obecného úradu Haniska.

Do podkladov podania je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním v kancelárii Obecného úradu Haniska a pri ústnom pojednávaní.

            Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri tomto pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

            V prípade, že niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, je povinný požiadať o predĺženie uvedenej lehoty pred  jej uplynutím.

            Ak stanovisko k uvedenej stavbe nebude v určenej, alebo predĺženej lehote oznámené  tunajšiemu stavebnému úradu, má sa za to, že dotknutý orgán so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.   

            Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc.

                                                                                            


 
 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka