Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
HaniskaHľadať
 
 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Obec Haniska zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania. Dňa 15.5.2019 podala spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, v zastúpení Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice, na stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Zvýšenie prevádzkového tlaku v miestnej sieti Veľká Ida, Šaca, Gomboš“, na pozemku KN-C parc. č. 919/1, 912/2, 1961/48, 1961/47, k. ú. Šaca a na pozemku KN-C parc. č. 2026/41 (KN-E parc.č. 2025, 2024), 1993/1 (KN-E parc. č. 2025, 2024), 3511/2 (KN-E parc. č. 3511/2), 3166 (KN-E parc. č. 3166), 3529, 3165 (KN-E parc. č. 3165), kat. územie Veľká Ida a na pozemku KN-C parc. č. 904/113, 904/116, 904/92, k. ú. Haniska.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Haniska, príslušná na konanie podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), určená podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona listom č. OU-KE-OVBP2-2019/010541 zo dňa 25.1.2019, podľa ust. § 61 ods. 1 a 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

o z n a m u j e

začatie stavebného konania a súčasne

 

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

23.7.2019 o 9.00 hod.

so  stretnutím v budove Obecného úradu Haniska a následným pokračovaním na mieste stavby.

Do podkladov podania je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním v kancelárii Obecného úradu Haniska a pri ústnom pojednávaní.

            Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri tomto pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

            V prípade, že niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, je povinný požiadať o predĺženie uvedenej lehoty pred  jej uplynutím.

            Ak stanovisko k uvedenej stavbe nebude v určenej, alebo predĺženej lehote oznámené  tunajšiemu stavebnému úradu, má sa za to, že dotknutý orgán so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.   

            Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc.

                                                           


 
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka