Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
HaniskaHľadať
 
 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavbyVytlačiť
 

Obec Haniska zverejňuje oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby.

Obec Haniska obdržala dňa 8.7.2019 žiadosť stavebníka: Tomáš Šefčík a Erika Bašteková, obaja bytom Jasenica 199, 018 17 Jasenica, v zastúpení: Ing. Gabriela Benešová, bytom Haniska 360, 044 57 Haniska, o dodatočné povolenie stavby „Rodinný dom a altánok“, na pozemku KN-C parc. č. 934/80, katastrálne územie Haniska.

Stavba bude pozostávať z nasledujúcich stavebných objektov:

SO 01 Rodinný dom - existujúci

SO 02 Žumpa - existujúca

SO 04 Kovový altánok

SO 05 Podzemná zberná nádoba na dažďovú vodu

SO 06 Oplotenie - pletivo

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.

Obec Haniska, ako príslušný správny orgán podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, podľa § 88a stavebného zákona, v súlade s ust. § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby a súčasne v súlade s ust. § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.8.2019 o 9.00 hod.

so stretnutím účastníkov konania v budove Obecného úradu Haniska.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v kancelárii stavebného úradu Haniska v úradných hodinách a  pri ústnom pojednávaní.

Podľa ust. § 88a ods. 7 stavebného zákona: Na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia § 58 až § 66.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr        pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. Písomné plnomocenstvo musí byť vlastnoručne podpísané splnomocniteľom a musí byť z neho zrejmá jeho vôľa, aby ho zastupovala konkrétna osoba.


 
 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka