Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
HaniskaHľadať
 
 

Obecný vodovod

Potrebné informácie k dodávke pitnej vody

Dodávka pitnej vody

voda.jpgZa dodávku pitnej vody z verejného vodovodu zaplatí odberateľ dodávateľovi (obci) vodné vo výške 0,81 €/m3 vody, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom, Uznesením č. 300/2014 - 2018 zo dňa 25.6.2018 a v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0882/2017/V-PC zo dňa 21.02.2017.

Spotreba vody a vyúčtovanie sa určuje odpočtom vodomeru umiestneného na vodovodnej prípojke. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla, sa stanoví spotreba vody na základe osobitného výpočtu, t.j. na základe priemerného množstva vody odobratého v predchádzajúcich obdobiach

 

 


 

POVINNOSTI ODBERATEĽA

Každá domácnosť má podpísanú zmluvu o odbere pitnej vody s dodávateľom, z ktorej pre vás vyplývajú isté povinnosti. Na tie najdôležitejšie vás ešte raz upozorníme:
Odberateľ je okrem iného povinný:
 • zabezpečiť vybudovanie vodovodnej prípojky tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu vody vo verejnom vodovode a zmiešaniu s vodou z iného zdroja (z vlastnej studne a pod.),
 • vybudovať vodovodnú prípojku a šachtu podľa technických podmienok dodávateľa a až po jeho súhlase,
 • udržiavať vodomernú šachtu čistú, prístupnú, a tak, aby nedochádzalo k jej zaliatiu povrchovou, dažďovou, prípadne podzemnou vodou a aby nedochádzalo k zamŕzaniu meradla a armatúr – to je najčastejší problém, s ktorým sa stretávame pri odpočtoch. Niektorí občania sa tvária, že oni s tým nič nemajú a obec nech všetko opraví a zabezpečí. POZOR! Je to vaša povinnosť, ktorá vyplýva zo zmluvy aj zo zákona – udržiavať šachtu, starať sa o ňu a kontrolovať ju. Preto všetky náklady na opravu v prípade zanedbania vašej starostlivosti znášate vy a obec vám ich bude po oprave refakturovať,
 • umožniť vstup dodávateľa na svoje nehnuteľnosti podľa §20 zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení,
 • bezodkladne oznámiť dodávateľovi akékoľvek zmeny súvisiace s odberom pitnej vody,
 • odberateľ nesmie používať dodávanú pitnú vodu na iný ako zmluvne dohodnutý účel, najmä, no nie výlučne: na napúšťanie bazénov, zavlažovanie záhrad a trávnikov, a pod.
 • zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady od vodomeru po odberné miesto (navŕtavací pás na hlavnom vodovodnom potrubí) – túto povinnosť sme od odberateľov nikdy nevyžadovali, ani to nemáme v úmysle v najbližšej dobe urobiť.
neoprávnený odber vody z verejného vodovodu
 • odber bez uzatvorenia zmluvy o dodávke vody,
 • odber pred meradlom, alebo odber po odstránení meradla,
 • odber s používaním meradla, ktorý odber nezaznamenáva,
 • odber s používaním meradla, na ktorom bola poškodená plomba,
 • odber bez súhlasu prevádzkovateľa,
 • odber umožnený tretej osobe bez písomného súhlasu dodávateľa.
 
postup pri zriadení novej vodovodnej prípojky
V našej obci sa rozrastajú nové rodinné domy, preto si priblížime postup pri pripájaní sa k obecnému vodovodu:
Úplne prvé vaše kroky by mali smerovať na Obecný úrad, kde si na sekretariáte podáte Žiadosť o pripojenie sa na obecný vodovod. Vaša žiadosť sa posúdi, stanovia sa technické a časové podmienky pripojenia a vy dostanete inštrukcie, kedy a ako by sa napojenie mohlo realizovať. Ďalej je potrebné zaobstarať si vodomernú šachtu. Tá musí byť osadená maximálne 1 m od hranice pozemku a máte dve možnosti jej obstarania: buď si zakúpite už hotovú plastovú šachtu, alebo si vybudujete betónovú (murovanú) šachtu. Obe musia mať minimálne predpísané rozmery podľa STN. Odporúčame vám dobre zvážiť a preveriť si obe možnosti, nakoľko do nevhodnej šachty nebude prípojka namontovaná.
Šachtu si zakúpite alebo vybudujete na vlastné náklady. Tiež výkopy, prekopy a podvrtávky realizujete na vlastné náklady. Až po vybudovaní šachty oznámite na Obecnom úrade, že ste pripravený na napojenie sa na obecný vodovod a uhradíte náklady na zriadenie vodovodnej prípojky – v súčasnosti je to 250,- EUR. Následne vás v dohodnutom čase navštívi poverený pracovník obce, osadí navŕtavací pás, zapojí vodomernú zostavu s vodomerom, skontroluje tesnosť armatúr, osadí plombu a urobí prvý odpočet vodomeru. Vodomer je vlastníctvom obce, ktorá zabezpečuje aj jeho pravidelné ciachovanie. Po vykonaní týchto úkonov a prác sa opäť dostavíte na Obecný úrad v Haniske, kde podpíšete Zmluvu o odbere pitnej vody. Až po podpísaní zmluvy vám bude spustená dodávka vody.

 


 

Vodomerná šachta - minimálne rozmery

  vodomerná šachta 1.jpg        vodomerná šachta 2.jpg            


 

Evidencia štandardov kvality za oblasť PITNA VODA

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka