Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
HaniskaHľadať
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Položky 31-43 z 43

Ministerstvo životného prostredia SR - rozsah hodnotenia určený podľa § 30 zákona č. 24/2016 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre navrhovanú činnosť Strategický park Haniska

Ministerstvo životného prostredia SR - rozsah hodnotenia určený podľa § 30 zákona č. 24/2016 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíc ...viac...

Zverejnené 16.1.2019


 

Rozhodnutie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie - Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Haniska

Rozhodnutie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie - Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Haniska
viac...

Zverejnené 11.1.2019


 

Ministerstvo životného prostredia SR - hodnotenie spol. SIBIN, s.r.o. vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie prevádzky Haniska - zariadenie na zber úpravu odpadov

Navrhovateľ, SIBIN s.r.o., Seňa 451, 044 58 Košice, doručil dňa 10. 10. 2018 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22 zákona ...viac...

Zverejnené 11.12.2018 -spravca2-


 

POZVÁNKA NA 2. ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

erb obce.jpg

Na základe ustanovení zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov
starosta obce Ing. Miloš Barcal
z v o l á v a
zasadnutie Obecného zastupiteľ ...viac...

Zverejnené 6.12.2018 -spravca2-


 

POZVÁNKA NA 1. ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

erb obce.jpg

P O Z V Á N K A
Na základe ustanovení zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov
starosta obce Ing. Miloš Barcal
z v o l á v a
zasad ...viac...

Zverejnené 3.12.2018 -spravca2-


 

Oznámenie o začatí začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

strom.png

Obec Haniska, zastúpená starostom obce Ing. Milošom Barcalom v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane p ...viac...

Zverejnené 23.11.2018 -spravca2-


 

POZVÁNKA NA USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

erb obce.jpg

Na základe ustanovení zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov
starosta Obce Haniska
Ing. Miloš Barcal
z v o l á v a
ustanovujúce zasa ...viac...

Zverejnené 22.11.2018 -spravca2-


 

Africký mor ošípaných

obrázok ošípané.jpg

Obecný úrad v spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Košice – okolie z dôvodu nepriaznivej nákazovej situácie vo vzťahu k Africkému moru ošípaných v okolitých krajinách žiada cho ...viac...

Zverejnené 20.11.2018 -správca 1-


 

Výsledky komunálnych volieb

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce Haniska:
1. Ing. Miloš BARCAL        374 hlasov
2. Ing. Matúš STARŠÍCH      337 hlasov
 
Poče ...viac...

Zverejnené 11.11.2018 -správca 1-


 

IBV Bodolovská vodovod (oznámenie o začatí konania)

planetárium.jpg

Na základe žiadosti Obce Haniska, zastúpenej starostom, podanej na Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP dňa 18.10.2018 bolo začaté vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na us ...viac...

Zverejnené 6.11.2018 -správca 1-
Aktualizované: 7.11.2018 -správca 1-


 
Položky 31-43 z 43

Haniska-zariadenie na úpravu odpadov - ozn. o začatí konania

Navrhovateľ, SIBIN s.r.o., Seňa 451 doručil dňa 10.10.2018 na Ministerstvo životného prostredia SR zámer navrhovanej činnosti ,,Haniska - zariadenie na úpravu odpadov,,.
MŽP SR upovedomuje, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Zámer je zverejnený na webovom sídle MŽP na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/haniska-zariadenie-na-upravu-odpadov-1.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia zámeru (od 22.10.2018).
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.


 

Návrh zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Haniska

Obec Haniska, ako obstarávateľ územného plánu obce Haniska, oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

p r e r o k o v a n i e

Návrhu zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Haniska
uskutoční v čase od 15.10.2018 do 15.11.2018.

Návrh zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade od 15.10.2018.

Návrh územného plánu obce je taktiež zverejnený od 15.10.2018 na internetových stránkach:
http://www.haniska.sk

http://www.haniska.uzemnyplan.sk

Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská.
V prípade pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne najneskôr do 15.11.2018 na Obecný úrad Haniska.

 

 


 

Upovedomenie o začatí konania - Strategický park Haniska

Navrhovateľ, InvEast SK, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, doručil dňa 05.11.2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „Strategický park Haniska“, vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona upovedomuje podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Ako príslušný orgán Vám podľa § 23 ods. 1 zákona, ako povoľujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu a ako dotknutej obci zasielame zámer a zároveň informáciu
o zverejnení na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategicky-park-haniska


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka