Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
HaniskaHľadať
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Položky 16-30 z 43

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky - predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto

Obec Haniska zverejňuje vydané rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, predĺženie platnosti stavebného povolen ...viac...

Zverejnené 1.4.2019


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení v zmysle ust. § 7 ods. 1. zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavie ...viac...

Zverejnené 26.3.2019


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení v zmysle ust. § 7 ods. 1. zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavie ...viac...

Zverejnené 25.3.2019


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení v zmysle ust. § 7 ods. 1. zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavie ...viac...

Zverejnené 25.3.2019


 

Výberové konanie - riaditeľ Základnej školy v Ždani

Obec Ždaňa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Jarmočná 96, Ždaňa s predpokladaným nástupom od 23.04.2019. Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spol ...viac...

Zverejnené 25.3.2019


 

Oznámenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu č. MK/A/2018/13419/IV/KAR, MK/A/2019/04669-04/IV/KAR

Obec Haniska zverejňuje Oznámenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu č. MK/A/2018/13419/IV/KAR, MK/A/2019/04669-04/IV/KAR zo dňa 21.02.2019
Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. ...viac...

Zverejnené 22.3.2019


 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky – oznámenie e-mailovej adresy pre doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

eurovolby.JPG

OZNÁMENIE
E-mailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25. mája 2019: kancelaria@haniska.sk              ...viac...

Zverejnené 20.3.2019


 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky – oznámenie e-mailovej adresy pre zasielanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

eurovolby.JPG

   OZNÁMENIE
E-mailová adresa na zasielanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25. mája 2019: ka ...viac...

Zverejnené 20.3.2019


 

Oznámenie o začatí začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

vyrub.png

Obec Haniska, zastúpená starostom obce Ing. Milošom Barcalom v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane p ...viac...

Zverejnené 18.3.2019


 

Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby IBV Bodolovská – vodovod

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-KS-OSZP-2019/001399, ktorým povoľuje Obci Haniska uskutočnenie vodnej stavby IBV Bodolovská – vodovod. ...viac...

Zverejnené 15.2.2019


 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky
Deň a čas konania volieb: 16.03.2019 od 7:00 hod. - 22:00 hod.
Deň a čas konania druhého kola volieb: 30.03.2019 ...viac...

Zverejnené 15.2.2019


 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

eurovolby.JPG

 

Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do ...viac...

Zverejnené 7.2.2019


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Volby.jpg


Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu  16. 03. 20 ...viac...

Zverejnené 7.2.2019


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - oznámenie e-mailovej adresy pre zasielanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Prezidentske_volby_2019.jpg

                          OZNÁMENIE
E-mailová adresa na zasielanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa bu ...viac...

Zverejnené 28.1.2019


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - oznámenie e-mailovej adresy pre doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Prezidentske_volby_2019.jpg

OZNÁMENIE
E-mailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa
16. marca 2019 a v prípade 2. kola d ...viac...

Zverejnené 28.1.2019


 
Položky 16-30 z 43

Haniska-zariadenie na úpravu odpadov - ozn. o začatí konania

Navrhovateľ, SIBIN s.r.o., Seňa 451 doručil dňa 10.10.2018 na Ministerstvo životného prostredia SR zámer navrhovanej činnosti ,,Haniska - zariadenie na úpravu odpadov,,.
MŽP SR upovedomuje, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Zámer je zverejnený na webovom sídle MŽP na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/haniska-zariadenie-na-upravu-odpadov-1.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia zámeru (od 22.10.2018).
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.


 

Návrh zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Haniska

Obec Haniska, ako obstarávateľ územného plánu obce Haniska, oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

p r e r o k o v a n i e

Návrhu zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Haniska
uskutoční v čase od 15.10.2018 do 15.11.2018.

Návrh zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade od 15.10.2018.

Návrh územného plánu obce je taktiež zverejnený od 15.10.2018 na internetových stránkach:
http://www.haniska.sk

http://www.haniska.uzemnyplan.sk

Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská.
V prípade pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne najneskôr do 15.11.2018 na Obecný úrad Haniska.

 

 


 

Upovedomenie o začatí konania - Strategický park Haniska

Navrhovateľ, InvEast SK, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, doručil dňa 05.11.2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „Strategický park Haniska“, vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona upovedomuje podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Ako príslušný orgán Vám podľa § 23 ods. 1 zákona, ako povoľujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu a ako dotknutej obci zasielame zámer a zároveň informáciu
o zverejnení na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategicky-park-haniska


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka