Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
HaniskaHľadať
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Položky 1-15 z 43

Výberové konania

Obec Valaliky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Kostolná 10, Valaliky s predpokladaným nástupom od 01.11.2019. Písomnú žiadosť o zaradenie do výberov ...viac...

Zverejnené 3.9.2019


 

Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Navrhovateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava doručil na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie oznám ...viac...

Zverejnené 6.8.2019 -spravca2-
Aktualizované: 16.8.2019 -spravca2-


 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

erb obce.jpg

Na základe ustanovení zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov
 
z v o l á v a m
 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Haniske, ...viac...

Zverejnené 20.6.2019


 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Haniska - zariadenie na zber a úpravu odpadov

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe staros ...viac...

Zverejnené 5.6.2019


 

Výberové konanie

Obec Trstené pri Hornáde vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Školská 94, Trstené pri Hornáde s predpokladaným nástupom od 01.07.2019. Písomnú žiadosť o zaradenie ...viac...

Zverejnené 27.5.2019


 

Výberové konania

Obec Ždaňa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Lúčna 243/2. Ždaňa s predpokladaným nástupom od 01.07.2019. Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spol ...viac...

Zverejnené 15.5.2019


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení v zmysle ust. § 7 ods. 1. zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavie ...viac...

Zverejnené 13.5.2019


 

Územný plán obce Seňa - Zmeny a doplnky 04

Obec Haniska zverejňuje Rozhodnutie Okresného úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70.
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životn ...viac...

Zverejnené 6.5.2019


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení v zmysle ust. § 7 ods. 1. zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavie ...viac...

Zverejnené 2.5.2019


 

Výberové konania

Obec Kokšov - Bakša vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Kokšov - Bakša 20 s predpokladaným nástupom od 01.08.2019. Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového kona ...viac...

Zverejnené 29.4.2019


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v Haniske

Obec Haniska vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Haniska 290, Haniska s predpokladaným nástupom od 01.07.2019. Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania ...viac...

Zverejnené 29.4.2019


 

Haniska - zariadenie na zber a úpravu odpadov - zaslanie zámeru

Navrhovateľ SIBIN, s.r.o., Seňa 451, 044 58 Seňa predložil Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na život ...viac...

Zverejnené 24.4.2019


 

Výberové konanie - riaditeľ Základnej školy v Čani

Obec Čaňa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Pionierska 33, Čaňa s predpokladaným nástupom od 11.08.2019. Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spol ...viac...

Zverejnené 9.4.2019


 

Výberové konanie - riaditeľ Základnej školy vo Valalikoch

Obec Valaliky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Hlavná 165, Valaliky s predpokladaným nástupom od 27.07.2019. Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania ...viac...

Zverejnené 9.4.2019


 

Územný plán obce Seňa - Zmeny a doplnky č. 04, oznámenie o strategickom dokumente

Obec Haniska zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente k Územmému plánu obce Seňa doručené z Okresného úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice< ...viac...

Zverejnené 5.4.2019


 
Položky 1-15 z 43

Haniska-zariadenie na úpravu odpadov - ozn. o začatí konania

Navrhovateľ, SIBIN s.r.o., Seňa 451 doručil dňa 10.10.2018 na Ministerstvo životného prostredia SR zámer navrhovanej činnosti ,,Haniska - zariadenie na úpravu odpadov,,.
MŽP SR upovedomuje, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Zámer je zverejnený na webovom sídle MŽP na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/haniska-zariadenie-na-upravu-odpadov-1.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia zámeru (od 22.10.2018).
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.


 

Návrh zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Haniska

Obec Haniska, ako obstarávateľ územného plánu obce Haniska, oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

p r e r o k o v a n i e

Návrhu zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Haniska
uskutoční v čase od 15.10.2018 do 15.11.2018.

Návrh zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade od 15.10.2018.

Návrh územného plánu obce je taktiež zverejnený od 15.10.2018 na internetových stránkach:
http://www.haniska.sk

http://www.haniska.uzemnyplan.sk

Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská.
V prípade pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne najneskôr do 15.11.2018 na Obecný úrad Haniska.

 

 


 

Upovedomenie o začatí konania - Strategický park Haniska

Navrhovateľ, InvEast SK, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, doručil dňa 05.11.2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „Strategický park Haniska“, vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona upovedomuje podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Ako príslušný orgán Vám podľa § 23 ods. 1 zákona, ako povoľujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu a ako dotknutej obci zasielame zámer a zároveň informáciu
o zverejnení na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategicky-park-haniska


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka