Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!
 
Oznamy » Výberové konanie - riadisteľ MŠ Nižná Myšľa

Obec Nižná Myšľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Nižnej Myšli s predpokladaným nástupom od 1. januára 2018. Úplne znenie verejnej vyhlášky s požiadavkami pre uchádzačov je zverejnené v sekcii samospráva - dokumenty - verejné vyhlášky.

Oznamy » POZVÁNKA

Na základe ustanovení Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov starosta obce zvoláva
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Haniske,
ktoré sa uskutoční dňa 20. novembra 2017 (pondelok) o 18.00 hod.
v salóniku Kultúrneho domu v Haniske s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Správa audítora za rok 2016
4. Výročná správa obce za rok 2016
5. VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
6. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
7. Obecný rozpočet na rok 2017 – úprava
8. Obecný rozpočet na rok 2018
9. Prejednanie doručených žiadostí
10. Rôzne
11. Záver

Oznamy » Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v našej obci dňa 8.11.2017 (streda) zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.
Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou, najneskôr o 8.00 hod. ráno.
Zbierať a vyvážať sa budú staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky.
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti.
Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

Kultúra » HANISKA - ZLATÁ BAŇA

Vážení občania,
Pozývame Vás na divadelné predstavenie Zlatá baňa, v podaní Andrei Profantovej, Andrei Karnasovej, Mariána Labudu ml. a Mareka Majeského.
Predstavenie sa uskutoční vo štvrtok 30. novembra 2017 o 18.00 hod. v našom Kultúrnom dome.
Vstupenky v hodnote 10,- EUR si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.

Oznamy » Dane 2017

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
Daňovníkom je osoba, ktorá má daňovú povinnosť, vo všeobecnosti:
VLASTNÍK POZEMKU,
• správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len "kataster").
Zákon v § 5 stanovuje však i špeciálne prípady, kedy je osoba daňovníkom a jedným z nich je aj ten, že daňovníkom môže byť NÁJOMCA, ale iba v prípade, ak:
nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov A NÁJOMCA JE ZAPÍSANÝ V KATASTRI nehnuteľností.
Tu nastáva problém. Väčšina z vás je vlastníkom pozemkov, ktoré prenajímate, ale nemáte tento nájomný vzťah zapísaný v katastri na liste vlastníctva. Podľa vyššie spomínaného zákona sme preto povinný daň za tieto pozemky vyrubiť Vám a nie nájomcovi.
O tomto ustanovení nájomcovia pôdy veľmi dobre vedia, no niektorí z nich aj tak nájomný vzťah na katastri nezapíšu!!!

« Predchádzajúca[1] 2 3 ... 221 Nasledujúca »
SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.07 sekúnd -